IWAMA RYU TAKEMUSU
AIKIDO T�RK�YE
Aiki Shuren Dojo Istanbul
  


   Homepage


  Aikido
  Iwama Ryu
  
  O'Sensei
  Morihiro Saito Sensei
  Hitohiro Saito Sensei
  Daniel Toutain Sensei
  Mehmet S. Do�u
  
  Photos
  Video
  The Article Of Doshu
   Moriteru Ueshiba
  A Memorial Address for
   Saito Sensei by
   T.K. Chiba, 8th dan Shihan
  Forum

Saito Sensei with his son...


Schedule
Monday 19:30 - 21:00
Tuesday 19:30 - 21:00
Wednesday 19:30 - 21:00
Thursday 19:30 - 21:00
Friday 19:30 - 21:00
Saturday 11:00 - 12:30
Sunday -


For information about Dojo:

Aiki Jinja & Aiki Dojo


6.jpg
dsc00079.jpg
dsc00086.jpg
Dsc00087.jpg
Dsc00089.jpg
dsc00096.jpg
dsc00111.jpg
Dsc00112.jpg
Dsc00500.jpg
Dsc00507.jpg
Dsc00542.jpg
Dsc00543.jpg
Dsc00544.jpg
Image-01.jpg
Image-02.jpg
Image-03.jpg
Image-04.jpg
Image-05.jpg
Image-06.jpg
Image-07.jpg
Image-08.jpg
Image-09.jpg

TERMS
Taijutsu
(Empty-handed techniques)

Buki-waza
(Aiki weapons techniques)

Aikiken
(Sword techniques)

Aikijo
(Staff techniques)

Kihon
(Basic techniques)

Ki no nagare
(Flowing movements)