IWAMA RYU TAKEMUSU
AIKIDO T�RK�YE
Aiki Shuren Dojo Istanbul
  


   Homepage


  Aikido
  Iwama Ryu
  
  O'Sensei
  Morihiro Saito Sensei
  Hitohiro Saito Sensei
  Daniel Toutain Sensei
  Mehmet S. Do�u
  
  Photos
  Video
  The Article Of Doshu
   Moriteru Ueshiba
  A Memorial Address for
   Saito Sensei by
   T.K. Chiba, 8th dan Shihan
  Forum

Saito Sensei with his son...


Schedule
Monday 19:30 - 21:00
Tuesday 19:30 - 21:00
Wednesday 19:30 - 21:00
Thursday 19:30 - 21:00
Friday 19:30 - 21:00
Saturday 11:00 - 12:30
Sunday -


For information about Dojo:

Iwama Budokan


Image-01.jpg
With Daniel Toutain, Iwama - Japan 1999
Image-02.jpg
With Hitohiro Sensei and Daniel, Iwama - Japan 1999

TERMS
Taijutsu
(Empty-handed techniques)

Buki-waza
(Aiki weapons techniques)

Aikiken
(Sword techniques)

Aikijo
(Staff techniques)

Kihon
(Basic techniques)

Ki no nagare
(Flowing movements)