IWAMA RYU TAKEMUSU
AIKIDO TÜRKİYE
Aiki Shuren Dojo Istanbul
  


   Homepage


  Aikido
  Iwama Ryu
  
  O'Sensei
  Morihiro Saito Sensei
  Hitohiro Saito Sensei
  Daniel Toutain Sensei
  Mehmet S. Doğu
  
  Photos
  Video
  The Article Of Doshu
   Moriteru Ueshiba
  A Memorial Address for
   Saito Sensei by
   T.K. Chiba, 8th dan Shihan
  Forum

Saito Sensei with his son...


Schedule
Monday 19:30 - 21:00
Tuesday 19:30 - 21:00
Wednesday 19:30 - 21:00
Thursday 19:30 - 21:00
Friday 19:30 - 21:00
Saturday 11:00 - 12:30
Sunday -


For information about Dojo:

Demonstration at Capitol


Image-01.jpg
Image-02.jpg
Image-03.jpg
Image-04.jpg

TERMS
Taijutsu
(Empty-handed techniques)

Buki-waza
(Aiki weapons techniques)

Aikiken
(Sword techniques)

Aikijo
(Staff techniques)

Kihon
(Basic techniques)

Ki no nagare
(Flowing movements)