Anasayfa


  Aikido
  Iwama Ryu
  
  O'Sensei
  Morihiro Saito Sensei
  Hitohiro Saito Sensei
  Mehmet S. Do�u
  Aiki Shuren Dojo �stanbul
 
  Foto�raflar
  Video
  Doshu Moriteru
  Ueshiba'n�n Makalesi
  Saito Sensei�nin Aziz
  Hat�ras� ��in Bir Yaz�,
  T.K. Chiba, 8. Dan Shihan
  Uchideshi sistemi
  Forum
  Iwama Ryu Buki
  Linkler
  Hitohiro Saito Sensei'nin
   a��klamas�
  O'Sensei Ger�ekten
  Modern Aikido'nun Babas� m�?
  SEM�NERLER
 

Saito Sensei o�lu ile...


�al��ma Program�
Ak�am
Pazartesi 19:30 - 21:00
Sal� 19:30 - 21:00
�ar�amba 19:30 - 21:00
Per�embe 19:30 - 21:00
Cuma 19:30 - 21:00
Cumartesi 11:00 - 12:30
Pazar -
Sabah
Pazartesi 07:00 - 08:00
Sal� 07:00 - 08:00
�ar�amba 07:00 - 08:00
Per�embe 07:00 - 08:00
Cuma 07:00 - 08:00


Aiki Shuren Dojo Istanbul
�elebi Mehmet Cad. Atasoy Apt. No:20 Emniyetevleri
4. Levent / �stanbul
T�rkiye
 
Dojo ile ilgili bilgi i�in:
Av. Mehmet S. Do�u
B�ro: 0212 234 51 83
 

 
�ye kay�tlar� �n g�r��meye tabidir.

Iwama Ryu Takemusu Aikido


Saito Sensei, hem sava� �ncesi hem de sava� sonras�nda, O-Sensei'nin di�er t�m talebelerinden daha fazla bir s�re boyunca kurucunun yan�nda kal�p, do�rudan ondan e�itim alma �ans�na sahip olan tek talebesi olmu�tur. Saito�nun y�ntemlerini kendinden �nce gelenlerden ay�ran �ey ise, taijutsu (��plak el teknikleri) ve aiki silah teknikleri, ken (k�l��) ve jo (sopa) �zerinde durmas�d�r. Bu silahlar�n g�n�m�zde aikido d�nyas�nda yayg�n olarak �al���lmamas�n�n �e�itli nedenleri vard�r. Ba�l�ca nedenler, sadece birka� ki�inin O-Sensei Morihei Ueshiba�dan silah e�itimi alm�� olmas� ve bunun sonucu olarak da, bu teknikleri ��retebilecek yetkinlikteki e�itmen say�s�n�n da olduk�a s�n�rl� olmas�d�r.


Saito, bu silahlardaki ustal���na, �wama�da O-Sensei'nin g�zetimi alt�nda ge�irdi�i e�itim dolu uzun y�llar ve sonraki y�llarda tecr�besini geli�tirmesi ve tekni�ini m�kemmelle�tirmesi sayesinde ula�m��t�r. Saito Sensei'nin silah teknik sistemi, t�m d�nyadaki aikido �al��malar�n�n, olmazsa olmaz bir standard� haline gelmi�tir. Silah �al��mas�nda zay�f olan ve ��renmek isteyen t�m dojolar bulabildikleri kaset, kitap ve di�er imkanlar ile Saito Sensei'nin sistemini kopya etmeye �al��maktad�rlar.


Aiki ken ve aiki jo e�itimi , d�v�� mesafesi, pozisyon alma ve bedenin merkezi hakk�nda anlay���n artmas�na neden olur. Duru�un do�ru ve iyi olmas�n� sa�lar, kollar� ve omuzlar� g��lendirerek, ��plak el tekniklerinin uygulanmas�na ve geli�tirilmesine yard�mc� olur. Silah e�itimi, Saito Sensei'nin e�itim program�n�n ve Iwama Ryu (Geleneksel) Aikido'nun ayr�lmaz bir par�as�d�r ve ��plak el tekniklerinin ��renilmesi i�in m�kemmel ve gerekli bir unsurdur.1970'ler, Saito Sensei ve Hitohiro Sensei
www.saitosensei.com'dan al�nm��t�r.


Saito Sensei, Aikikai Merkez dojosundan 9. (dokuzuncu) Dan ba� e�itmen olarak, bu prestijli seviyeye ula�m�� bir avu� e�itmenden biridir. Bir delikanl� olarak girdi�i, O-Sensei'nin �wama Dojo�sunda neredeyse elli y�ldan uzun bir s�re boyunca e�itimine ve ders vermeye devam etmi�tir. 1970�lerden beri de, Japonya�n�n ayakta kalm�� bir ka� geleneksel dojosundan biri olan dojosunda, �o�u yurt d���ndan gelen ve birka� g�nden birka� y�la dek kalarak �al��an binlerce yat�l� ��renciye yol g�stermi�tir. Morihiro Saito�nun dojosu, hem gelenekselin hem de modernin en iyisini, yani d�� d�nyadan yal�t�lm�� bir e�itim tarz�n� dikkatle organize edilmi� bir ders program� ve modern e�itim y�ntemleri ile birle�tirerek bir arada sunmas� a��s�ndan, tektir.


13 May�s 2002 tarihinde Saito Sensei�nin aram�zdan ayr�lmas�n�n sonras�nda, Saito Sensei�nin o�lu Hitohiro Saito Sensei, aikidonun kurucusu O-Sensei�nin gelene�ini ve �wama-ryu Takemusu Aikido�yu (geleneksel aikido) �wama Aiki Shuren Dojo�da ��retmeye devam etmi�, ayr�ca �wama Dojo�nun yan�ndaki Aiki Jinja�y� (Aiki Tap�na��) korumu� ve g�zetmi�tir.Iwama Shinshin Aiki Shurenkai logosu


5 Kas�m 2003 tarihinde yay�nlam�� oldu�u genelgeyle, Hitohiro Saito Sensei Aikikai'den ayr�ld���n� ve IWAMA SHINSHIN AIKI SHURENKAI ad�nda yeni bir organizasyon kurdu�unu beyan etmi�tir. Hitohiro Saito Sensei halen O-Sensei'nin geleneksel aikidosu olan Iwama Ryu Takemusu Aikido'yu Iwama'daki "Tanrenkan" Dojo'sunda ��retmeye devam etmektedir.


TER�MLER
Iwama Shinshin Aiki Shuren Kai
Iwama Ryu Takemusu Aikido Ana Organizasyonu

Ai Hanmi
�apraz duru�

Aiki Jo
Aikido'ya �zg� sopa �al��mas�

Aiki Ken
Aikido'ya �zg� k�l�� �al��mas�

Aikikai Hombu Dojo
Aikikai vakf�n�n merkez dojosu

Atemi
Hayati noktalara yap�lan vuru�

Bokken
Tahta k�l��

Daito-ryu Aikijujutsu
Jujutsu okulu ve aikido tekniklerinin ��k�� noktas�

Deguchi, Onisaburo (1871-1948)
Morihei Ueshiba'n�n d���ncelerine kuvvetli etkisi olan dini Omoto tarikat�n�n ruhani lideri

Gyaku Hanmi
Kar�� duru�

Henka
�e�it, de�i�ik

Henkawaza
Teknik �e�idi

Ikkyo
�lk e�itim

Jo
Sopa

Katadori
Omuzdan tutu�

Katatedori
Tek el ile kar��dakinin bile�inden tutu�

Ken
K�l��

Ki
Ruh veya enerji

Kobukan Dojo
Morihei Ueshiba'n�n Tokyo, Shinjuku'da yer alan sava�tan �nceki dojosu

Kokyuho
Solunum metodu; nefer geli�tirme, ki ve sa�lam pozisyon egzersizi

Kosadori
�apraz elle tutu�

Kuden
S�zl� e�itim

Morotedori
�ki elle tutu� (iki elle tek el tutulur)

Munadori
G���sten tutu�