Anasayfa


  Aikido
  Iwama Ryu
  
  O'Sensei
  Morihiro Saito Sensei
  Hitohiro Saito Sensei
  Mehmet S. Do�u
  Aiki Shuren Dojo �stanbul
 
  Foto�raflar
  Video
  Doshu Moriteru
  Ueshiba'n�n Makalesi
  Saito Sensei�nin Aziz
  Hat�ras� ��in Bir Yaz�,
  T.K. Chiba, 8. Dan Shihan
  Uchideshi sistemi
  Forum
  Iwama Ryu Buki
  Linkler
  Hitohiro Saito Sensei'nin
   a��klamas�
  O'Sensei Ger�ekten
  Modern Aikido'nun Babas� m�?
  SEM�NERLER
 

Saito Sensei oglu ile...


�al��ma Program�
Ak�am
Pazartesi 19:30 - 21:00
Sal� 19:30 - 21:00
�ar�amba 19:30 - 21:00
Per�embe 19:30 - 21:00
Cuma 19:30 - 21:00
Cumartesi 11:00 - 12:30
Pazar -
Sabah
Pazartesi 07:00 - 08:00
Sal� 07:00 - 08:00
�ar�amba 07:00 - 08:00
Per�embe 07:00 - 08:00
Cuma 07:00 - 08:00


Aiki Shuren Dojo Istanbul
�elebi Mehmet Cad. Atasoy Apt. No:20 Emniyetevleri
4. Levent / �stanbul
T�rkiye
 
Dojo ile ilgili bilgi i�in:
Av. Mehmet S. Do�u
B�ro: 0212 234 51 83
 

 
�ye kay�tlar� �n g�r��meye tabidir.

Iwama Shinshin Aiki Shuren Kai Kaicho'dan A�Iklama


Iwama Grubunun, Aikikai Federasyonu'ndan ayr�l�p, ba��ms�z bir grup olma karar�n� almas�n�n �zerinden 10 ay ge�ti. Bu s�re zarf�nda, kendi faaliyetlerimi yava� ama emin ad�mlarla geli�tirdi�imi sizlerle payla�maktan mutluluk duyuyorum. Bu �al��malarda bana destek ve yard�m sa�layan herkese, t�m kalbimle, te�ekk�r ederim.


Sizlere, �ncelikle, babam Morihiro Saito'nun 13 May�s 2002 tarihindeki vefat�ndan sonra geli�en olaylar� anlatmak isterim. Aikikai Federasyonu genel Merkezi'ni, babam�n resmi cenaze t�reni organizasyon komitesi ba�kan� ile ziyaret ettim, ve burada Doshu ve All Japan Aikido Federasyonu'ndan ba�ka bir �ahs�n da kat�ld��� bir toplant� yapt�k.


Bu toplant�da, bizden a�a��da belirtilenleri yapmam�z istendi:


  1. "Ibaraki Dojocho" isminin Aikikai'ye iade edilmesi
  2. Saito ailesinin "Aiki Tap�na�� Koruyucusu" s�fat�n� bir daha kullanmamas�
  3. Aikikai Federasyonu dahilinde kald���m�z takdirde, Iwama-ryu Sertifikalar�n� vermeyi durdurmam�z.


Ibaraki dojo'yu yak�n bir zamanda iade etmemiz gerekti�ini zaten d���nd���m i�in, birinci ve ikinci istekleri derhal kabul etti�imi bildirmekle beraber, ���nc� istek ile ilgili teredd�t ettim.


Herkesin de bildi�i gibi, halen Iwama'da yapt���m�z e�itim, bir �ok ba�ka aikido dojosundaki �al��malardan farkl�d�r. Bunun sebebi, bizim, Aikido'nun Kurucusu O-Sensei'nin ��retilerine sad�k kalmam�zd�r. Babam her zaman bununla �v�nm��t�r. Bizim e�itimimiz, Ken, Tai-jutsu ve Jo'nun bir bile�imi olup, sadece babama aktar�lm��t�r. Babam, b�t�n hayat�n� O-Sensei ile tarlada ve koruluklarda �al��maya ve yerlerin bak�m� konusunda ona yard�m etmeye adam��t�. Babam, O-Sensei'ye kelimenin tam anlam� ile, t�m bedeni ve ruhu ile hizmet etti. Her zaman " Ben, O-Sensei'nin bana ��retti�i teknikleri birebir ba�kalar�na ��retiyorum, ��nk� buras� Ibaraki dojosu ve sadece O-Sensei'ye ait" derdi. Iwama Grubu ve kendi derecelendirme sistemi, babam�n ya�am felsefesinden etkilenen ve onu ��retmen olarak takip edenler i�in olu�turuldu. Bu derecelerin pek �o�u da, Japonya d���ndaki ��rencilerine verildi.


Bu nedenle, ���nc� istekle ilgili Doshu'ya, Iwama-ryu'ya sad�k kal�nmas�n�n babam�n dile�i oldu�unu ve iste�ini kabul edebilmem i�in kar��l�k olarak benim de bir ricada bulunaca��m� belirttim. Bu ricam, kendilerinin resmi b�ltenlerinde, Iwama-ryu'nun O-Sensei'nin aikido'sunu yapt���n�n belirtilmesiydi. Aikikai bizi onaylad���n� ve takdir etti�ini bu �ekilde g�sterirse, t�m Iwama-ryu ��rencileri i�in, Aikikai sertifikalar�n�n par�lt�l� bir hazine haline gelece�ini d���nd�m. Ancak, bu ger�ekle�medi ve Aikikai Federasyonu'ndaki hi� kimse bizim bu toplant�m�zdan haberdar bile olmad�.


Babam�n yas�n�n devam etti�i �� y�l s�resince, Aikikai Federasyonu ve Doshu'yu, Iwama-ryu konusu ile rahats�z etmek istemedi�im i�in, herhangi bir Iwama-ryu sertifikas� verme karar�nda de�ildim. Ancak, bir seneden az bir zaman ge�tikten sonra, Aikikai sertifikas� alan ��rencilerim, benden Iwama-ryu sertifikas� da talep etmeye ba�lad�lar.


Babam�n vefat�ndan sonra, babam�n ya��a b�y�k ��rencileri ba��ms�z hareket etmek istediler ve "Takemusu Aiki" ad�nda bir organizasyon kurdular ve kendi ��rencilerine sertifika vermeye ba�lad�lar. Grubumuzda b�l�nmenin ba� g�stermesine ra�men, ayn� babam� takip eden ��rencileri oldu�u gibi, beni de takip etmek isteyen bir �ok ��rencim vard�. Onlar, babam�n bana b�rakt��� ger�ek hazineydiler. Bundan dolay�, benden Iwama-ryu sertifikas� istediklerinde, bunu geri �eviremezdim.


Babamla �ok gurur duyuyorum ve onun her zaman ne d���nd���n� anlayabildim. Bug�n, hala kendime, babam burada olsayd� ne yapard� diye sorar�m. Babam�n misyonuna Aikikai Federasyonu i�inde devam edemeyece�imi de anlad�m. Bunun �zerine, daha fazla sorun ��karmadan, Aikikai'den ayr�lmaya karar verdim. O-Sensei'ye duydu�um minnet hislerimde hi�bir de�i�iklik olmad�. Her zaman t�m sadakatimle, onun ruhunu takip edece�im. �nceki ve �imdiki Doshu'lara da sayg� duymaktay�m. Benim ba��ms�z olma karar�m, Aikikai ile aram�zda olan herhangi bir anla�mazl�ktan �t�r� de�ildir. Doshu'nun da bunu anlad���na eminim.


Saito ailesi olarak biz, Ibaraki dojosu yan�nda ya�amaya devam edece�iz. Aiki Tap�na��na dualar�m�z� g�nderip, Ueshiba ailesine sa�l�k dileyece�iz. Ibaraki Shibu Dojosu'nun bak�m�ndan halen sorumlu ki�ilere de minnettar�z. Aiki tap�na�� ve Dojonun bak�m� g�revlerinin bir �ok ki�i taraf�ndan payla��lmas�n�n en do�ru yol oldu�u d���n�yorum.


Ben kendi geli�imim ve y�kselmem ve aikido tekniklerimin olgunla��p, ilerlemesi i�in �al��malar�ma devam edece�im. Ayn� zamanda, O-Sensei'yi takip etmeye ve babam�n ��retilerini korumaya devam edece�im. Sizlerle beraber �al��may� ve bir �ok yeni ki�iyle tan���p bir arada olmay�, t�m kalbimle dilerim. En samimi arzum, m�mk�n oldu�u kadar �ok ki�iye , O-Sensei'nin " ger�ek temel teknikler" prensibini ��retmektir.


En iyi dileklerimle,


Eyl�l 2004, Italya Uluslar aras� Semineri, Avrupa


Hitohiro Saito


TERIMLER
Iwama Shinshin Aiki Shuren Kai
Iwama Ryu Takemusu Aikido Main Organization

Ai Hanmi
�apraz durus

Aiki Jo
Aikido'ya �zg� sopa �alismasi

Aiki Ken
Aikido'ya �zg� kili� �alismasi

Aikikai Hombu Dojo
Aikikai vakfinin merkez dojosu

Atemi
Hayati noktalara yapilan vurus

Bokken
Tahta kili�

Daito-ryu Aikijujutsu
Jujutsu okulu ve aikido tekniklerinin �ikis noktasi

Deguchi, Onisaburo (1871-1948)
Morihei Ueshiba'nin d�s�ncelerine kuvvetli etkisi olan dini Omoto tarikatinin ruhani lideri

Gyaku Hanmi
Karsi durus

Henka
�esit, degisik

Henkawaza
Teknik �esidi

Ikkyo
Ilk egitim

Jo
Sopa

Katadori
Omuzdan tutus

Katatedori
Tek el ile karsidakinin bileginden tutus

Ken
Kili�

Ki
Ruh veya enerji

Kobukan Dojo
Morihei Ueshiba'nin Tokyo, Shinjuku'da yer alan savastan �nceki dojosu

Kokyuho
Solunum metodu; nefer gelistirme, ki ve saglam pozisyon egzersizi

Kosadori
�apraz elle tutus

Kuden
S�zl� egitim

Morotedori
Iki elle tutus (iki elle tek el tutulur)

Munadori
G�g�sten tutus