Anasayfa


  Aikido
  Iwama Ryu
  
  O'Sensei
  Morihiro Saito Sensei
  Hitohiro Saito Sensei
  Mehmet S. Do�u
  Aiki Shuren Dojo �stanbul
 
  Foto�raflar
  Video
  Doshu Moriteru
  Ueshiba'n�n Makalesi
  Saito Sensei�nin Aziz
  Hat�ras� ��in Bir Yaz�,
  T.K. Chiba, 8. Dan Shihan
  Uchideshi sistemi
  Forum
  Iwama Ryu Buki
  Linkler
  Hitohiro Saito Sensei'nin
   a��klamas�
  O'Sensei Ger�ekten
  Modern Aikido'nun Babas� m�?
  SEM�NERLER
 

Saito Sensei o�lu ile...


�al��ma Program�
Ak�am
Pazartesi 19:30 - 21:00
Sal� 19:30 - 21:00
�ar�amba 19:30 - 21:00
Per�embe 19:30 - 21:00
Cuma 19:30 - 21:00
Cumartesi 11:00 - 12:30
Pazar -
Sabah
Pazartesi 07:00 - 08:00
Sal� 07:00 - 08:00
�ar�amba 07:00 - 08:00
Per�embe 07:00 - 08:00
Cuma 07:00 - 08:00
�OCUK SINIFI (5-15 YA�)
Cumartesi 15.00-16.30pm


Aiki Shuren Dojo Istanbul
�elebi Mehmet Cad. Atasoy Apt. No:20 Emniyetevleri
4. Levent / �stanbul
T�rkiye
 
Dojo ile ilgili bilgi i�in:
Av. Mehmet S. Do�u
B�ro: 0212 234 51 83
 

 
�ye kay�tlar� �n g�r��meye tabidir.

Aikido Nedir?
 

Aikido isimli sava� sanat� son y�llarda, hem do�um yeri olan Japonya�da hem de yurt d���nda �ok yayg�n bir bi�imde �al���lmaya ba�lam��t�r. Bu durum, son k�rk y�l i�inde bu sanat�n s�rekli olarak geli�mesinin ve daha yak�n zaman i�inde Hollywood filmlerine konu edilmesinin ve bu filmlerin milyonlarca insan taraf�ndan g�r�lmesinin do�al bir sonucudur. Her ne kadar do�ru bir �ekilde bir sava� sanat� olarak tan�mlansa da, aikido, insanlar�n zihninde judo, karate, kung-fu ve taekwondo gibi di�er sava� sanatlar� ile ayn� yere konmaya devam etmektedir.


Peki, aikido'nun di�er sava� sanat� sistemlerinden fark� nedir? Aikido, tekniklerin uygulan���ndaki a��k farkl�l�klar�n yan� s�ra, sadece bir kendini koruma sanat� olmas� a��s�ndan benzersizdir. Aikido'da ger�ekte sald�r� hareketleri yoktur ve bu �zelli�i, bu sanat�n felsefi ve ahlaki ilkelerini yans�t�r. Di�er sava� sanat� sistemlerinde hem sald�r� hem de savunma teknikleri bulunur ve g�n�m�zde pek �o�u sportif etkinlikler �zerinde yo�unla�m��lard�r. �rne�in 1964'den beri Olimpiyatlara al�nan judo veya karate ya da taekwondo ile �e�itli sava� sanatlar� bu duruma iyi birer �rnektir. Bu sava� formlar�n� uygulayan pek �ok ki�i i�in, yar��malara kat�lmak ve kazanmak, kendini koruma tekniklerini ��renmekten daha �nemli hale gelmi�tir.O-Sensei Morihei Ueshiba


Aikido'da, �zellikle ki�inin kendini koruma becerilerini ba�armas� yoluyla ruhsal geli�imi �zerinde durulur. Aikidonun ahlaki boyutu, hem antreman minderinde hemde antreman minderi d���ndaki uygulamas�n�n her alan�na girmi�tir. Aikido'nun kurucusu Morihei Ueshiba'n�n felsefesine g�re aikido, insanlar� tek bir "d�nya ailesi" i�inde birle�tirmek i�in bir ara�t�r. Ba�kalar�n�n can�n� yakmak i�in bir ara� de�il, "sevgi dolu bir kendini korumaya" giden yoldur.


Amac�n�n di�er sava� sanatlar�nkinden farkl� olmas� nedeniyle, aikido �al��mas�n�n etkin olmad���n�n ya da tekniklerinin etkisiz oldu�unu farz etmek yanl�� olur. Kurucusu Morihei Ueshiba'n�n ��retti�i �ekilde geleneksel tarzda �al���ld���nda aikido, sava�man�n gerekti�i fiziksel m�cadelelerde b�y�k bir avantaj sa�lamaktad�r. Teknikler g��l� fakat �iddet duygusu olmadan ger�ekle�tirilir. Eklemleri kilitleyen ve kenetleyen hareketler, sakatlay�c� yaralanmalar olmadan rakibi denetime al�r ve hareketsiz b�rak�r. Ger�ekte aikido tekniklerinin bedene ciddi zarar verme, hatta �ld�rme kapasitesi vard�r. Buna ra�men, aikido'nun ilkeleri bu t�r zarar verici davran��lar� yasak eder.


TER�MLER
Iwama Shinshin Aiki Shuren Kai
Iwama Ryu Takemusu Aikido Ana Organizasyonu

Ai Hanmi
�apraz duru�

Aiki Jo
Aikido'ya �zg� sopa �al��mas�

Aiki Ken
Aikido'ya �zg� k�l�� �al��mas�

Aikikai Hombu Dojo
Aikikai vakf�n�n merkez dojosu

Atemi
Hayati noktalara yap�lan vuru�

Bokken
Tahta k�l��

Daito-ryu Aikijujutsu
Jujutsu okulu ve aikido tekniklerinin ��k�� noktas�

Deguchi, Onisaburo (1871-1948)
Morihei Ueshiba'n�n d���ncelerine kuvvetli etkisi olan dini Omoto tarikat�n�n ruhani lideri

Gyaku Hanmi
Kar�� duru�

Henka
�e�it, de�i�ik

Henkawaza
Teknik �e�idi

Ikkyo
�lk e�itim

Jo
Sopa

Katadori
Omuzdan tutu�

Katatedori
Tek el ile kar��dakinin bile�inden tutu�

Ken
K�l��

Ki
Ruh veya enerji

Kobukan Dojo
Morihei Ueshiba'n�n Tokyo, Shinjuku'da yer alan sava�tan �nceki dojosu

Kokyuho
Solunum metodu; nefer geli�tirme, ki ve sa�lam pozisyon egzersizi

Kosadori
�apraz elle tutu�

Kuden
S�zl� e�itim

Morotedori
�ki elle tutu� (iki elle tek el tutulur)

Munadori
G���sten tutu�