Anasayfa


  Aikido
  Iwama Ryu
  
  O'Sensei
  Morihiro Saito Sensei
  Hitohiro Saito Sensei
  Mehmet S. Do�u
  Aiki Shuren Dojo �stanbul
 
  Foto�raflar
  Video
  Doshu Moriteru
  Ueshiba'n�n Makalesi
  Saito Sensei�nin Aziz
  Hat�ras� ��in Bir Yaz�,
  T.K. Chiba, 8. Dan Shihan
  Uchideshi sistemi
  Forum
  Iwama Ryu Buki
  Linkler
  Hitohiro Saito Sensei'nin
   a��klamas�
  O'Sensei Ger�ekten
  Modern Aikido'nun Babas� m�?
  SEM�NERLER
 

Saito Sensei o�lu ile...


�al��ma Program�
Ak�am
Pazartesi 19:30 - 21:00
Sal� 19:30 - 21:00
�ar�amba 19:30 - 21:00
Per�embe 19:30 - 21:00
Cuma 19:30 - 21:00
Cumartesi 11:00 - 12:30
Pazar -
Sabah
Pazartesi 07:00 - 08:00
Sal� 07:00 - 08:00
�ar�amba 07:00 - 08:00
Per�embe 07:00 - 08:00
Cuma 07:00 - 08:00


Aiki Shuren Dojo Istanbul
�elebi Mehmet Cad. Atasoy Apt. No:20 Emniyetevleri
4. Levent / �stanbul
T�rkiye
 
Dojo ile ilgili bilgi i�in:
Av. Mehmet S. Do�u
B�ro: 0212 234 51 83
 

 
�ye kay�tlar� �n g�r��meye tabidir.

O-Sensei, Morihei Ueshiba (1883 - 1969)
 

Aikidonun kurucusu olan adam Aral�k 14,1883�de, g�n�m�zde Wakayama B�lgesi denilen Tanabe�nin k�y� �ehrinde do�du. Babas� Yoroku, yerel �ehir meclisinde senelerce �al��m�� sa�lam temellere sahip bir adam idi. Yoroku�nun B�y�k fiziksel g�c� halen anektodlarda anlat�lmakta olan Yoroku, s�ylendi�ine g�re yetenekli bir sava� sanat��s�yd�.O-Sensei, Morihei Ueshiba


�� k�z �ocu�u olduktan sonra, tek o�lu Morihei�nin do�umu Yoroku i�in bir ne�e kayna�� olmu�tu. Morihei sa�l�ks�z bir �ocuktu. Bu nedenle babas� o�lunun sa�l��� i�in onu uzak mesafelere g�t�rd� ve zay�f v�cudunu geli�tirmesi i�in te�vik etti. Morihei�nin e�itimi sadece ortaokul�un ilk y�l�na kadar devam edebildi. Onyedi ya��nda evden ayr�lan Morihei, Tokyo�daki zengin akrabalar�n�n yard�m� ile t�ccar olarak s�rekli bir i�te �al��maya ba�lad�. ��te Tokyo�da bulundu�u bu k�sa s�re zarf�nda, Tenjin Shinyo-Ryu jujutsu okulunda ilk kez d�zenli olarak sava� sanat� e�itimini almaya ba�lad�.

Morihei, ge�irdi�i Beriberi hastal��� dolay�s�yla bir sene dolmadan Tokyo�dan ayr�lmak zorunda kald�. Ueshiba, 1903�de orduya kat�ld�. Tanabe�ye d�nd�kten sonra, zaman i�inde tamamen iyile�ti. S�ng� �al��malar� s�ras�nda askerler aras�nda en usta olan Morihei�nin sava� sanatlar�na olan yetene�i ve yak�n ilgisi a��k�a ortaya ��kt�.


Morihei Ueshiba, Daito Ryu AikiJujutsu ��retti�i y�llarda


Ayr�ca Morihei askerli�i boyunca bulundu�u Osaka�da Yagyu okulunun bir �ubesinde, Yagyu Shaingan-ryu, e�itimi alma f�rsat� buldu.

Morihei, 1906�da ordudan ayr�ld�. Sonraki yedi sene hayat�nda yeni bir y�n arayan Morihei i�in huzursuz ge�ti. K�sa bir s�re i�in Kodokan Judo Merkezinden babas�n�n yerel gen�ler i�in getirdi�i bir ��retmen e�li�inde judo ile amat�rce u�ra�t�. 1912�de elli d�rt ailelik bir kafile olu�turan Morihei, Hokkaido�ya yerle�mek �zere onlara liderlik etti. Sonunda kafile adan�n kuzeyinde, daha sonra Shirataki kasabas� olacak, uzak bir b�lgeye yerle�ti.

Bu y�llarda olan en �nemli olay, en az�ndan aikido�nun geli�imi i�in, Morihei�nin eksantrik fakat �ok yetenekli bir jujutsu ��retmeni olan Sokaku Takeda ile kar��la�mas� oldu.

Takeda, birka� y�l �nce yerle�ti�i Hokkaido �evresinde gezerek jujutsu seminerleri vermekteydi. Morihei, Sokaku ile Engaru �ehrinde �ubat 1915de kar��la�t�. Otuz iki ya��ndaki Ueshiba yetenekli bir sava� sanat��s� olmas�na kar��n en iyi d�nemini ya�ayan Takeda i�in bir rakip de�ildi. Aikido�nun gelecekteki kurucusu, Daito-ryu jujutsu diye bilinen Sokaku�nun sanat�n�n g��l� ve kar���k tekniklerinden etkilendi. Morihei kaynaklar�n�n ve zaman�n b�y�k b�l�m�n� Daito-ryu ��renmeye ay�rd�. Hatta Sokaku�dan �zel dersler alabilmek i�in, birlikte ya�amas� maksad�yla evine davet etti. Takeda ile �al��mak i�in b�y�k paralar harcayan Morihei Ueshiba�ya, masraflar� kar��lamas� i�in babas� Tanabe�den yard�m g�nderiyordu.

Morihei, Sokaku�nun g�zde ��rencilerinden biri haline gelip, ada etraf�ndaki e�itim gezilerinde ona e�lik etti. Hokkaido�da ge�irdi�i zaman i�inde Ueshiba, Takeda�dan birinci derece ��retmenlik belgesini ald� ve bu sanatta dikkate de�er bir yetenek kazand�. �al��t��� Daito-ryu program�, kompleks manevralara sahip y�zlerce jujutsu tekni�i, e�li kilitler ve sabitlemelerden olu�uyordu. Takeda ayr�ca, ad�na �aiki� dedi�i ve rakibinin zihnini kontrol alt�na al�p onun sald�rganl���n� n�tralize etti�i bir �al��ma g�steriyordu. Di�er silahlar�n yan�nda k�l�c�n, k�sa k�l�c�n ve iron-fan�in kullan�m�nda uzmanla�m��t�. Takeda�n�n jujutsu�sunun teknikleri, daha sonra t�m aikido hareketlerinin temelini olu�turmu�tur. Dolay�s�yla, Daito-ryu aiki jutsunun Morihei�nin sanat�na olan katk�s� yats�namaz.

Morihei, babas�n�n rahats�zl��� sebebiyle Aral�k 1919�da Hokkaido�dan ayr�l�p Tanabeye d�nmek zorunda kald�.

Tanabe�ye d�n�� yolculu�unda Omoto dinin lideri Onisaburo Deguci ile tan��t�.

Morihei�nin sava� sanatlar�ndaki yetene�inden etkilenen Onisaburo Deguci, Morihei�yi kendisiyle kal�p ilgili Omoto dini takip�ilerine ��retmenlik yapmas� i�in te�vik etti. Bu olay Morihei�nin evinde �Ueshiba �zel Okul�nun a��lmas�na ve burada Daito-ryu jujutsu ��retmesine �n ayak oldu.

1924�de Onisaburo Deguci ile Mo�olistan�a geziye ��kan Ueshiba, burada Omoto dinin yay�lmas�na yard�m etti.O-Sensei


Japonya�ya d�n���nden sonra Morihei Ayabe�ye yerle�ti. Ueshiba�n�n Daito-ryu ��rencileri aras�nda deniz subaylar�da vard� ki, bunlar�n i�inde en belirgin olan� ayn� zamanda kendini adam�� bir Omoto takip�isi olan Amiral Seikyo Asano�ydu. Sonunda Ueshiba�n�n sava� sanatlar� hakk�ndaki s�ylentiler yay�lmaya ba�lad�. Denizci arkada�lar�na Ueshiba hakk�nda �ok iyi konu�an Asano, ayn� zamanda bir ba�ka Amirali, Isamu Takeshita�y� Ayabe�ye Moriehei�nin sanat�n� incelemeye gitmesi i�in y�reklendirdi. �ok etkilenen Takeshita, k�sa zamanda Morihei�nin Tokyo�da g�steriler ve seminerler yapmas�n� ayarlad�. Ueshiba�y� taktir edenler aras�nda emekli Amiral ve iki defa ba�bakan olan Gombei Yamamoto�da vard�.

Morihei�nin Jujutsu�daki ola�an �st� yetene�i ve karizmas�, Tokyo askeri kademeler ve se�kin politikac�lar� aras�nda pop�ler bir ��retmen olmas�na yard�m etti. 1925 � 1927 y�llar� aras�nda �e�itli defalar Tokyo�ya ziyaretler yapan Ueshiba sonunda ailesi ile buraya yerle�ip, t�m zaman�n� ��retmeye adamaya karar verdi.

Tokyo�daki ilk y�llar�nda �e�itli isimlerle an�lan Ueshiba�n�n sanat� zamanla pop�lerli�ini artt�rd�. Sonunda, 1931�de Morihei, Kobukan Dojo�sunu a�t�. Kobukan Dojo y�llar�nda, Ueshiba�n�n takip�ileri aras�nda Yoichiro Inoue, Kenji Tomiki, Minoru Mochizuki, Tsutomu Yukawa, Shigemi Yonekawa, Rinjiro Shirata, ve Gozo Shioda gibi bilindik isimler vard�r.

Askeri kademeler ile olan ili�kilerinin sonucu olarak Ueshiba, Toyama Subay okulu, bilinen ad� ile �Nakano Casus Okulu�, olmak �zere bir�ok askeri enstit�de sava� sanatlar� e�itimi vermeye ba�lad�. Ueshiba�n�n program� yo�unla�t�k�a e�itim i�i �o�unlukla Kobukan Dojo�sundan k�demli ��rencilere delege edilmeye ba�land�.

Burada ge�irdi�i zaman�n bir b�l�m�nde aktif olarak Daito-ryu aikijujutsu, (Takeda�n�n sanat�na verilen isimdir) ��reten Ueshiba, bu okulun ismini ta��yan derece belgeleri da��tt�. Daito-ryu�nun modifiye edilmi� teknikleri, Ueshiba�n�n repertuar��n�n �nemli bir b�l�m�n� olu�turmas�na ra�men, 1935�den sonra Takeda ile direkt bir temas� kalmad��� g�r�lmektedir. Sava� �ncesi y�llarda Morihei�nin sanat�na at�f yap�l�rken en s�k kullan�lan isim �aiki budo� idi.


IWAMA VE MORIHEI'N�N EN YAKIN ��RENC�S�, MORIHIRO SAITO1930�lar�n sonlar�na do�ru Japon silahl� kuvvetleri G�neydo�u Asya�n�n bir�ok b�l�m� ve �in ile ilgileniyordu. Ueshiba�n�n bir�ok iyi ve gen� talebesi askere al�nm��t�. Bu, Kobukan Dojo�daki ��renci say�s�n� d���rm�� ve Pasifik sava�� ba�lad���nda dojo�daki seviye baya�� d��m��t�. 1942 y�l�nda, ba��rsak sisteminde ciddi bir rahats�zl�k ge�irdikten sonra Ueshiba, y�llar �nce arazi ald��� �baraki b�lgesindeki �wama k�y�ne yerle�ti. Sava��n etkiledi�i Tokyo�dan uzakta, kendisini antremana, meditasyona ve �ift�ili�e verdi.O-Sensei Iwama'da


�wama�da ge�en bu y�llar aikido�nun geli�iminde �ok �nemli rol oynad�. B�ylelikle Morihei, anla�mazl�klar�n sulhen ��z�m�n� sa�layabilecek bir kusursuz sava� sanat�n� ortaya koyabilmek i�in daha �nce yapamad��� kadar ciddi bir konsantrasyonla budo �al��malar�na devam etti. Morihei bu sanata �Aikido� ismini ilk defa �wama�da verdi.


Sava� sona erdi�inde bir�ok Japon, yoksullukla m�cadele etmekte ve t�m enerjisini hayatta kalabilmek i�in ve besin maddeleri bulabilmek i�in harcamaktayd�. Bu d�nemde kurucunun �wama�da sadece birka� talebesi vard�. Sava� �ncesi talebelerinin �o�u t�m G�neydo�u Asya�ya da��lm��lar ve halen �lkelerine d�nememi�lerdi. 1946 yaz�nda, Japon Devlet Demiryollar�n� da �al��an bir gen� adam sessizce Ueshiba�n�n dojosuna kaydoldu. Morihiro Saito�nun g�r�n�rde hi�bir �zelli�i veya fazla bir yetene�i yoktu. Ancak kaderinde, O-Sensei'nin en yak�n ��rencisi olmak ve her konuda onun teknik miras��s� olmak vard�.


�wama�da inzivada ge�en bu y�llarda O-Sensei, aikiken ve aikijo olarak bilinen k�l�� ve sopa konular�nda ciddi �al��malar yapt�. Kendisi bu silahlar�n kullan�lmas�n�n iyi anla��lmas� halinde, ��plak elle yap�lan tekniklerin daha do�ru uygulanabilece�ini d���n�yordu. Ger�ekten de, Ueshiba�n�n aikido e�itim m�fredat� i�inde silahl� ve silahs�z tekniklerden olu�an kapsaml� bir sistem mevcuttur. Gen� Saito, �wama�da ge�en bu s�re i�erisinde Ueshiba�n�n antreman partneriydi, ve kendisi kurucunun genellikle d��arda g�stermedi�i bir�ok detay�, ��retiyi ve teknikleri direk olarak hocas� O-Sensei'den ��renme imkan� buldu.


O-Sensei, ayr�ca hayat�n�n bu d�neminde takemusu aiki kavram�n� form�le etme imkan� bulmu�tur. Bu deyim, sava� hallerinde �zel duruma uygun sonsuz tekniklerin an�nda uygulanmas�na ili�kindir. ��te nihayet bu, �wama ryu takemusu aikido, yani Morihei Ueshiba�n�n aikidosudur.O-Sensei


Sava�tan sonra aikido �al��maya ba�lam�� bir�ok ��renci, O-Sensei'nin enerjik ayn� zamanda nazik tarz�n� ve ��retimini g�rebilmi�tir. Bu d�nemde O-Sensei'nin ya�� nedeniyle aikidosu yumu�am�� ve kendisi sava� sanatlar� �zerindeki ahlaki g�r��lerini bu d�nemde anlatm��t�r.


Son y�llar�nda Morihei�nin sa�l���n�n bozulmaya ba�lamas� nedeniyle, teknikleri de k�salmaya ve de�i�meye ba�lam��t�r. Gen� ve kuvvetli talebelerini �abuk hareketlerle, hafif el hareketleriyle, hatta bazen dokunmadan atmaya ba�lam��t�r. Kurucunun, ya�am�n�n son y�llar�ndaki bu aikidosu, onun ge�mi� tecr�belerinin do�al bir sonucudur. Ancak Ueshiba�n�n kendisinin de s�ylemekten keyif ald��� gibi, bu d�nemdeki yetene�i 60 y�ll�k bir e�itimin �r�n�d�r. Halk �n�nde yapt��� g�sterilerin daha sonra �ekilen filmlerde izlenebilmesi, onu anlamadan taklit etmeye �al��an bir�ok ki�iyi ortaya ��karm��t�r.


Vefat nedeni karaciger kanseri olan aikidonun kurucusu, 26 Nisan 1969'da son nefesini verdi.


TER�MLER
Iwama Shinshin Aiki Shuren Kai
Iwama Ryu Takemusu Aikido Ana Organizasyonu

Ai Hanmi
�apraz duru�

Aiki Jo
Aikido'ya �zg� sopa �al��mas�

Aiki Ken
Aikido'ya �zg� k�l�� �al��mas�

Aikikai Hombu Dojo
Aikikai vakf�n�n merkez dojosu

Atemi
Hayati noktalara yap�lan vuru�

Bokken
Tahta k�l��

Daito-ryu Aikijujutsu
Jujutsu okulu ve aikido tekniklerinin ��k�� noktas�

Deguchi, Onisaburo (1871-1948)
Morihei Ueshiba'n�n d���ncelerine kuvvetli etkisi olan dini Omoto tarikat�n�n ruhani lideri

Gyaku Hanmi
Kar�� duru�

Henka
�e�it, de�i�ik

Henkawaza
Teknik �e�idi

Ikkyo
�lk e�itim

Jo
Sopa

Katadori
Omuzdan tutu�

Katatedori
Tek el ile kar��dakinin bile�inden tutu�

Ken
K�l��

Ki
Ruh veya enerji

Kobukan Dojo
Morihei Ueshiba'n�n Tokyo, Shinjuku'da yer alan sava�tan �nceki dojosu

Kokyuho
Solunum metodu; nefer geli�tirme, ki ve sa�lam pozisyon egzersizi

Kosadori
�apraz elle tutu�

Kuden
S�zl� e�itim

Morotedori
�ki elle tutu� (iki elle tek el tutulur)

Munadori
G���sten tutu�

Nikyo
�kinci e�itim

O-Sensei
Esas olarak "B�y�k Hoca", Morihei Ueshiba'y� tan�mlamak i�in kullan�lmaktad�r

Omote
�n; giri� tekniklerini tan�mlamak i�in kullan�l�r

Omotokyo
20. y�zy�l�n ba�lar�nda Japonya'da ortaya ��kan Shinto tabanl� dini tarikat

Oyouwaza
Teknikte o an i�in �retilen ��z�m

Ryotedori
Her el rakibin bir elini tutar

Sankyo
���nc� e�itim

Shomenuchi
Yukar�dan a�a��ya yap�lan dikey atak

Sodedori
Elbisenin dirsek hizas�ndan tutulmas�

Sodeguchidori
Elbisenin kol a��z�ndan tutulmas�

Suwariwaza
Yer teknikleri

Tai no henko
V�cudun yer de�i�tirmesi; tam d�nebilme yetene�ini kazand�rmak i�in yap�lan egzersiz

Taijutsu
V�cut teknikleri; ��plak elle uygulanan teknikler

Takeda, Sokaku (1859-1943)
Daito-ryu aikijujutsu'nun ad�n� duyuran ve Morihei Ueshiba'n�n en �nemli sava� sanatlar� hocas�

Takemusu Aiki
Sava� tekniklerinin asl�; aikido tekniklerinin an�nda ve �st d�zeyde uygulanmas�n� tan�mlar

Tegatana
A��k elle kesme vuru�u yapan el

Ueshiba, Morihei (1883-1969)
Aikido'nun kurucusu

Ura
Arka, geri (rakibin); d�nerek veya arkaya ge�ilerek yap�lan hareketleri tan�mlar

Ushiro
Geri, arka (ki�inin kendisinin)

Yokomenuchi
Ba�a yandan yap�lan sald�r�

Yonkyo
D�rd�nc� e�itim