Anasayfa


  Aikido
  Iwama Ryu
  
  O'Sensei
  Morihiro Saito Sensei
  Hitohiro Saito Sensei
  Mehmet S. Do�u
  Aiki Shuren Dojo �stanbul
 
  Foto�raflar
  Video
  Doshu Moriteru
  Ueshiba'n�n Makalesi
  Saito Sensei�nin Aziz
  Hat�ras� ��in Bir Yaz�,
  T.K. Chiba, 8. Dan Shihan
  Uchideshi sistemi
  Forum
  Iwama Ryu Buki
  Linkler
  Hitohiro Saito Sensei'nin
   a��klamas�
  O'Sensei Ger�ekten
  Modern Aikido'nun Babas� m�?
  SEM�NERLER
  

Saito Sensei o�lu ile...


�al��ma Program�
Ak�am
Pazartesi 19:30 - 21:00
Sal� 19:30 - 21:00
�ar�amba 19:30 - 21:00
Per�embe 19:30 - 21:00
Cuma 19:30 - 21:00
Cumartesi 11:00 - 12:30
Pazar -
Sabah
Pazartesi 07:00 - 08:00
Sal� 07:00 - 08:00
�ar�amba 07:00 - 08:00
Per�embe 07:00 - 08:00
Cuma 07:00 - 08:00


Aiki Shuren Dojo Istanbul
�elebi Mehmet Cad. Atasoy Apt. No:20 Emniyetevleri
4. Levent / �stanbul
T�rkiye
 
Dojo ile ilgili bilgi i�in:
Av. Mehmet S. Do�u
B�ro: 0212 234 51 83
 

 
�ye kay�tlar� �n g�r��meye tabidir.

Aikido Ned�r? (devami)

Aikido�nun temel ilkesi; bir rakibin hareketi ve enerjisi ile uyum i�inde hareket etmek, ki�inin kendi fiziksel merkezini, kar�� sald�r�dan korurken, rakibin fiziksel merkezini denetlemektir. Ki�i, asla kendisine y�nelen g�� ve sald�rganl��a ayn� �ekilde kar��l�k vererek d�v��mez. Bunun yerine bedeninin yerini de�i�tirme, eklem kilitleri veya denge bozma, f�rlatma, denetim alt�na alma teknikleri, ya�amsal noktalara sald�rmaya y�nelik teknikleri uygular ve tabii a��r� g�� harcamadan rakibin sald�r�s�n�n y�n�n� de�i�tirmek ve denetim alt�na almak i�in onun hareketi ve enerjisiyle uyum i�inde olmas�n� sa�layan daha ileri teknik ve y�ntemleri kullan�r.


Aikido'nun K�ken� ve Tar�h�Ne yaz�k ki, Aikido�nun tam k�keni ve olu�umuna yarayan formlar g�venilir bir bi�imde belgelenmemi�tir. Bu nedenle de, bu konuda g�n�m�zde birka� yayg�n teori veya hikaye bulunmaktad�r. Yap�lan yo�un ara�t�rmalar sonucunda ortaya ��kan ve a�a��da verilen hikayenin, ger�e�e uygun oldu�u sonucuna var�lm��t�r.Yorimitsu Minamoto


Aikido teriminin ilk olarak, bundan yakla��k 900 y�l �nce, Teseiwagenji Klan��ndan �nl� bir samurai olan Yoshimitsu Shinra Saburo Minamoto taraf�ndan kullan�ld��� san�lmaktad�r. Dendi�ine g�re, Yoshimitsu, Daito Malikanesi�nde, su�lular�n ve sava�ta �lenlerin bedenlerini par�alara ay�rarak incelemi�, bu sayede edindi�i beden ve iskelet sistemi i�leyi�i hakk�ndaki bilgisi de Daito-ryu stil jujutsu�ya temel olu�turmu�tur. Yoshimitsu bu sanat�n�, daha sonra Japonya�n�n Takeda b�lgesine yerle�ecek olan o�lu Yoshimitsu Yoshikiya�ya aktarm��t�r. Aile, 1500�lerden 1800�lerin sonlar�na dek Takeda�da (Kai Eyaleti) ya�am�� ve �Takeda� ad�n� alm��t�r.Minamoto No Yoriyoshi


Takeda Sokaku ve Aikido�da Daito-Ryu Aiki Jujutsu Etk�s��zde, Aikijutsu sava� alan�nda z�rh giyen di�er Bushi�lere (askerler) kar�� kullan�lmak i�in Toso teknikleri (k�l�� ve m�zrak) temel al�narak geli�tirilmi�tir. Zamanla, jujutsu ikinci planda kalan bir e�itim olarak �al���lmaya ba�lanm��t�r. Jujutsunun i�inde Aiki no jutsu (Aikijujutsu) denilen ve y�ksek dereceli samurailer i�in saklanan ikinci bir �al��ma vard�r. Jujutsu teknikleri sald�rmak i�in de kullan�labildi�i halde, aiki no jutsu kesinlikle savunmaya y�nelik bir sanatt�r. Bu teknikler zaman ve ihtiya�lara ba�l� olarak geli�im g�stermi�, Kai Eyaleti�ndeki Takeda Ailesi i�inde bir �gotenjutsu� ya da saray i�inde, soylular aras�nda ��retilen bir sava� sanat� olarak nesilden nesile devredilmi�tir. Daha sonra Takeda Komitsugu, bu ��retiyi Aizu Klan��na aktarm��t�r. Daito Ryu�nun Aizu Klan��na ge�mesinden sonra, en �st d�zey memurlar, lordlar ve generaller, Aizu kalesi i�inde kendilerini korumak i�in Aiki no Jutsu e�itimi almaya ba�lam��lard�r. (�o�unlukla suwariwaza ve hanmi handachi olarak g�r�l�r. Bu tekniklere ayn� zamanda �oshikiuchi� de denmektedir, fakat bu terimin sava� tekniklerini mi yoksa baz� geleneksel adap kurallar�n� tan�mlamak i�in mi kullan�ld��� konusunda baz� sorular da vard�r). Edo Kalesi�nde d�rd�nc� Tokugawa Shogunu�nun e�itmeni olan Masayuki Hochina�n�n, Oshikiuchi�nin geli�imini tamamlad��� ve bunun daha sonra, Meiji D�nemi s�ras�nda Takeda Ailesi�nin Gotenjutsu�su ile birle�erek modern Daito Ryu�yu olu�turdu�u s�ylenmektedir.Sokaku Takeda


�Bu sanat�n (Daito Ryu) amac�, �ld�r�lmemek, darbe yememek, tekme yememektir. Biz de vurmaz, tekme atmaz ve �ld�rmeyiz. Bu, sadece kendini korumak i�indir. Rakiplerimizle, onlar�n g��lerini ve sald�rganl�klar�n� kullanarak uygun bir �ekilde ba�a ��kabiliriz. Kad�nlar ve �ocuklar bile bunu kullanabilir. Buna ra�men sadece sayg� de�er ki�ilere ��retilmektedir. Yanl�� bir �ekilde kullan�m� korkutucu sonu�lar do�urabilir. ...� � Takeda Sokaku.Takeda Shingen


Takeda Sokaku, Meji d�neminde ya�am��t�r (1868 � 1912). Ya�ad��� d�nem i�inde t�m Japonya�da k�kl� de�i�imler olmu�tur (Meiji reformlar�). Bat�l� tarzda ya�am�n toplum hayat�nda kabullenilmesi, geleneksel ticaret anla�malar�n�n geni�letilmesi ve t�m insanlara e�it davran�lmas�n�n sa�lanmas� i�in �samurai� s�n�f�n�n kald�r�lmas�, bu yeniden yap�lanma hareketinin kapsam�ndayd�. Meiji yeniden yap�lanma s�reci i�indeki de�i�imlerden biri de, 1876�da halk i�inde k�l�� tak�lmas�na dair yasak getirilmesiydi. Takeda Sokaku, Daito Ryu jujutsu�nun �ncelikli olarak Kenjutsu (k�l��) �zerinde yo�unla�an tekniklerini Aikibujutsu�ya uyarlayarak baz� de�i�ikliklerin yap�lmas� gerekti�ini anlam��t� (kuminchi teknikleri 1922�ye dek �Daito Ryu Jujutsu� olarak adland�r�ld�. Yap�lan ara�t�rmalar, �Aiki� kelimesinin, daha sonra Omoto-Kyo�nun lideri Deguchi Onisaburo�nun �nerisiyle eklendi�ini g�stermektedir), b�ylece daha �ok Taijutsu (silahs�z teknikler) �zerinde durulmaya ba�land�. Bu de�i�ikliklerin ve Sokaku�nun bir zamanlar halktan �zellikle saklanan bu sanat� yayma arzusunun bir sonucu olarak yeniden g�zden ge�irilmi� Daito-ryu olduk�a yayg�nla�t� ve Sokaku bu d���ncesinin ba�ar�ya ula�t���n� g�rmenin tad�n� ��kard�. �lgin� bir not olarak, Takeda Sensei�nin t�m Japonya�da dola�arak ayn� anda de�i�ik ��renci gruplar�na ders vermeyi tercih etti�ini ve bir dojoda asla uzun bir s�re kalmad���n� da belirtmek gerekir (dendi�ine g�re bu teknikleri ��rencilerine ayr�nt�l� olarak ��retmek yerine sadece g�sterirmi�). Tuttu�u kay�tlara bak�l�rsa, Takeda ya�am� boyunca en az 30000 ��renciye ders vermi�tir.Takeda Shingen


Morihei Ueshiba ve �Takemusu Aikido�Takeda Sokaku, ya�am� boyunca pek �ok usta sava� sanat��s� yeti�tirmi�tir. Bunlar�n aras�nda en iyisi ise, Aikido�nun kurucusu Ueshiba Morihei idi. Morihei Ueshiba (O-Sensei), II. D�nya Sava�� �ncesindeki y�llar boyunca Daito-Ryu Aikijujutsu�yu sebatla �al���p ��retirken, bir yandan da kendi Aikido stilini geli�tirmi�tir. Sava�tan sonra O Sensei, Aikido ��retmeye �wama�da devam etti ve 1969�da �l�m�ne dek ge�en s�re i�inde Aikido�yu s�rekli olarak de�i�tirip, geli�tirdi. Bu d�nemde, Ueshiba�n�n en tan�nm�� ��rencilerinden biri olan Morihiro SA�TO, O-Sensei�nin �l�m�ne dek ge�en son 23 y�l boyunca, onun yan�nda kalarak e�itim g�rm��t�r. Saito Sensei, O-Sensei�nin sava� sanatlar�ndaki deneyiminin zirvesinde oldu�u ve �wama-Ryu Takemusu Aikido�nun ��plak el ve silah tekniklerini geli�tirdi�i bu uzun d�nem boyunca yan�nda kalan tek ��rencisidir.


TER�MLER
Iwama Shinshin Aiki Shuren Kai
Iwama Ryu Takemusu Aikido Main Organization

Ai Hanmi
�apraz duru�

Aiki Jo
Aikido'ya �zg� sopa �al��mas�

Aiki Ken
Aikido'ya �zg� k�l�� �al��mas�

Aikikai Hombu Dojo
Aikikai vakf�n�n merkez dojosu

Atemi
Hayati noktalara yap�lan vuru�

Bokken
Tahta k�l��

Daito-ryu Aikijujutsu
Jujutsu okulu ve aikido tekniklerinin ��k�� noktas�

Deguchi, Onisaburo (1871-1948)
Morihei Ueshiba'n�n d���ncelerine kuvvetli etkisi olan dini Omoto tarikat�n�n ruhani lideri

Gyaku Hanmi
Kar�� duru�

Henka
�e�it, de�i�ik

Henkawaza
Teknik �e�idi

Ikkyo
�lk e�itim

Jo
Sopa

Katadori
Omuzdan tutu�

Katatedori
Tek el ile kar��dakinin bile�inden tutu�

Ken
K�l��

Ki
Ruh veya enerji

Kobukan Dojo
Morihei Ueshiba'n�n Tokyo, Shinjuku'da yer alan sava�tan �nceki dojosu

Kokyuho
Solunum metodu; nefer geli�tirme, ki ve sa�lam pozisyon egzersizi

Kosadori
�apraz elle tutu�

Kuden
S�zl� e�itim

Morotedori
�ki elle tutu� (iki elle tek el tutulur)

Munadori
G���sten tutu�

Nikyo
�kinci e�itim

O-Sensei
Esas olarak "B�y�k Hoca", Morihei Ueshiba'y� tan�mlamak i�in kullan�lmaktad�r

Omote
�n; giri� tekniklerini tan�mlamak i�in kullan�l�r

Omotokyo
20. y�zy�l�n ba�lar�nda Japonya'da ortaya ��kan Shinto tabanl� dini tarikat

Oyouwaza
Teknikte o an i�in �retilen ��z�m

Ryotedori
Her el rakibin bir elini tutar

Sankyo
���nc� e�itim

Shomenuchi
Yukar�dan a�a��ya yap�lan dikey atak

Sodedori
Elbisenin dirsek hizas�ndan tutulmas�

Sodeguchidori
Elbisenin kol a��z�ndan tutulmas�

Suwariwaza
Yer teknikleri

Tai no henko
V�cudun yer de�i�tirmesi; tam d�nebilme yetene�ini kazand�rmak i�in yap�lan egzersiz

Taijutsu
V�cut teknikleri; ��plak elle uygulanan teknikler

Takeda, Sokaku (1859-1943)
Daito-ryu aikijujutsu'nun ad�n� duyuran ve Morihei Ueshiba'n�n en �nemli sava� sanatlar� hocas�

Takemusu Aiki
Sava� tekniklerinin asl�; aikido tekniklerinin an�nda ve �st d�zeyde uygulanmas�n� tan�mlar

Tegatana
A��k elle kesme vuru�u yapan el

Ueshiba, Morihei (1883-1969)
Aikido'nun kurucusu

Ura
Arka, geri (rakibin); d�nerek veya arkaya ge�ilerek yap�lan hareketleri tan�mlar

Ushiro
Geri, arka (ki�inin kendisinin)

Yokomenuchi
Ba�a yandan yap�lan sald�r�

Yonkyo
D�rd�nc� e�itim