Anasayfa


  Aikido
  Iwama Ryu
  
  O'Sensei
  Morihiro Saito Sensei
  Hitohiro Saito Sensei
  Mehmet S. Do�u
  Aiki Shuren Dojo �stanbul
 
  Foto�raflar
  Video
  Doshu Moriteru
  Ueshiba'n�n Makalesi
  Saito Sensei�nin Aziz
  Hat�ras� ��in Bir Yaz�,
  T.K. Chiba, 8. Dan Shihan
  Uchideshi sistemi
  Forum
  Iwama Ryu Buki
  Linkler
  Hitohiro Saito Sensei'nin
   a��klamas�
  O'Sensei Ger�ekten
  Modern Aikido'nun Babas� m�?
  SEM�NERLER
 

Saito Sensei o�lu ile...


�al��ma Program�
Ak�am
Pazartesi 19:30 - 21:00
Sal� 19:30 - 21:00
�ar�amba 19:30 - 21:00
Per�embe 19:30 - 21:00
Cuma 19:30 - 21:00
Cumartesi 11:00 - 12:30
Pazar -
Sabah
Pazartesi 07:00 - 08:00
Sal� 07:00 - 08:00
�ar�amba 07:00 - 08:00
Per�embe 07:00 - 08:00
Cuma 07:00 - 08:00


Aiki Shuren Dojo Istanbul
�elebi Mehmet Cad. Atasoy Apt. No:20 Emniyetevleri
4. Levent / �stanbul
T�rkiye
 
Dojo ile ilgili bilgi i�in:
Av. Mehmet S. Do�u
B�ro: 0212 234 51 83
 

 
�ye kay�tlar� �n g�r��meye tabidir.

Daniel Toutain Sensei

TAPINA�IN KALB�NDE


Aikido�nun kurucusu, sanat�n� geli�tirmek i�in �wama�ya �ekilmeyi tercih etmi�ti. ��te Morihei Ueshiba, Tokyo�dan uzaktaki bu yerde, en yak�n uchi deshi�si olan Saito Morihiro Sensei�ye �wama�Ryu�nun (geleneksel Aikido) sorumlulu�unu emanet etti.Daniel Toutain Sensei Aiki Jinja'n�n �n�nde


Aikido�yu Paris�te, 1968�de, hen�z bu disiplinin herkes taraf�ndan tan�nmad��� d�nemde, Masamichi Noro ile �al��maya ba�lad�m. O s�rada on sekiz ya��ndayd�m. Noro Usta, Tokyo�daki Aikikai�nin, Fransa ve Afrika temsilcisiydi. Dojosu, Constance caddesinde Pigalle�deydi ve dojonun Japon tarz� dekorasyonu ile buraya hakim olan hava, bu mahalleyle ger�ek bir z�tl�k olu�turmaktayd�. �ok kendine �zg� bir yerdi ve yo�un bir e�itim veriliyordu. Kamiza�n�n �n�nde oturan Noro Sensei�nin dikkatli ve sert bak��lar�, bizi konsantrasyonumuzu en �st d�zeyde tutmaya ve s�rekli olarak kendimizi geli�tirmeye sevk ederdi. Bu ba�lang�� d�nemindeki �al��malar�n benim i�ime i�ledi�ini ve antrenman tarz�m� her zaman etkiledi�ini s�ylemeliyim. Bu havay� daha sonra, Japonya�da, Saito Usta�n�n �wama�daki dojosunda da buldum. Noro Usta�n�n yan�nda, son iki y�l� hem ��renci hem de asistan olarak ge�en on y�ll�k bir s�re sonunda, Aikido hakk�nda pek �ok soru sormaya ve ara�t�rma yapmaya devam ediyordum. Bu s�rada, 9. dan Morihiro Saito�nun ilk kitaplar� ve sekiz mm�lik filmlerini buldum. Fakat ne ilgin�tir ki, kendisinden �ok fazla s�z edildi�ini duymam��t�m. Bu kitap ve filmlerde, ��plak el teknikleri hakk�nda a��k ve kesin a��klamalarla kar��la�t�m ve o d�nemde Aikido ��reten pek �ok ki�inin yapt��� gibi teknik anlamda bunlardan �ok yararland�m. Bu dok�manlarda, Aikido�nun o zamana dek g�r�lmemi� silah teknikleri de bulunmaktayd�. Ba�ka hi�bir yerde rastlamad���m a��kl�kta olan bu dok�manlardaki en k���k ayr�nt�y� bile kendi tekni�ime yans�tmaya u�ra��rken, bir yandan da Saito Usta ile do�rudan ba�lant� kurman�n gereklili�inin de fark�ndayd�m. T�m kalbimle Saito Sensei�den e�itim almay� istiyordum fakat ne yaz�k ki, o d�nemde parasal ve ailevi durumum buna izin vermemekteydi. Unutmamak gerekir ki, yetmi�li y�llar�n sonlar�na dek, g�ne�in do�du�u �lkeye yolculuk yapmak bug�ne g�re hi� de kolay de�ildi.


��imde S�re Giden Ku�kular


��te Aikido �al��mam�n bu a�amas�nda, Ekim 1978�de, Nobuyoshi Tamura Sensei ile tan��t�m. S�cak tavr� ve tekniklerdeki ustal���, beni hemen kendisinin ��rencisi olmaya sevk etti. Onu t�m Fransa ve Avrupa�da izledim. Onunla ger�ekten de �ok yak�nd�k. O zaman oldu�u gibi �imdi de, sahip oldu�u b�y�k �zelliklere hayran olan biri olarak, Tamura Sensei�nin, Aikido�nun en b�y�k senseilerinden biri oldu�unu d���n�yorum.


�ok s�k� �al��m�� oldu�um bu on dokuz seneye ra�men, tekniklerin uygulanmas� hakk�ndaki ku�kular�m s�rmekteydi. Ben de, benim bildi�im Aikido�da eksik gibi g�r�nen ger�ek�ili�i ba�ka disiplinlerde arama yoluna gittim. �e�itli yollar� denedim ve o d�nemde Londra�da ya�ayan �inli bir ustayla d�rt y�l boyunca Wing Chun (�in Boksu) �al��t�m. ��te burada etkili tekniklerle tan��m��t�m! Wing Chun, harika ve �ok ileri bir disiplindir. �ki disiplini birle�tirmeye, ilgin� �eyler elde etmeye kalk��t�m fakat neyse ki k�sa s�rede yanl�� yolda oldu�umu anlad�m. Bu, benim i�in kesinlikle inkar edemeyece�im �ok iyi bir deneyim oldu. ��te bu zihin yap�s� i�indeyken, 1992�de �talya�daki bir seminer s�ras�nda Saito Usta ile tan��t�m. Daha ilk anda, sonunda arad���m� buldu�umu anlam��t�m. Onun uke�si olma ve tekniklerinin hi� bir �iddet i�ermedi�i halde ne kadar etkili olduklar�n� g�rme �ans�n� buldum. Wing Chun �al���rken fark etti�im gibi hi�bir a��k nokta b�rakm�yordu, Aikido�nun kurucusu hakk�ndaki pek �ok film seyretti�im i�in de, Saito Usta ile �al���rken sanki kar��mda O-Sensei varm�� ya da O-Sensei onun arac�l���yla beden buluyormu� gibi hissediyordum. Bu duygu �ok garipti ve sonunda bunun nedeni anlad�m; Saito Usta, on sekiz ya��ndan k�rk bir ya��na dek yirmi �� sene boyunca O-Sensei�nin yan�nda ya�am��t�, bu durumda da ba�ka t�rl�s�n�n olmas� d���n�lemezdi zaten.


O-Sensei�nin sava� �ncesindeki ��rencileriyle yap�lan r�portajlar� i�eren �Aikido�nun Ustalar�� adl� kitapta, �imdi hayatta bulunmayan fakat sava� �ncesi d�nemden gelen en �nl� ��rencilerden biri olan Rinjiro Shirata�ya �u soru sorulmu�tur; �Sizce, O Sensei�nin ��rencileri aras�nda ona en yak�n olan hangisiydi?� Shirata�n�n yan�t� ise olduk�a a��kt�r; �Ku�kusuz, Usta�ya en �ok hizmet vermi� olan Morihiro Saito Sensei�dir. ��te ben ona ger�ekten �apka ��kart�r�m. Kendisi, evlenmeden �nce O Sensei�nin hizmet etmi� ve �wama�da tarladaki i�lerinde ona yard�m etmi�ti. Evlendikten sonra da kar�s�, Ueshiba Usta�n�n kar�s�n�n hizmetine girdi. Bu nedenle O Sensei, Saito Usta�ya b�y�k bir i�tenlikle her �eyi ��retmi� ve o da ayn� i�tenlikle bu ��retiyi alm��t�r. Hatta, kurucu, Dojo�nun yak�n�nda, evini yapmas� ona bir par�a toprak bile vermi� ve kendisini Dojo�nun koruyucusu yapm��t�r. Ger�ekte, Saito Sensei, kimseninkine benzemeyen bir e�itim alm�� ve Ueshiba taraf�ndan belirlenen Aikido�nun geli�imine katk�da bulunmu�tur. Teknikleri net ve kesindir, en ufak bir a��kl�k bile b�rakmadan son derece s�k� ve kesin bir bi�imde uygular.�


Beni Saito Sensei�ye tan��t�ran, onun en yak�n �talyan ��rencisi olan Paolo Corallini oldu. 1993�de, kurucunun �wama�daki dojosuna uchi deshi (yat�l� ��renci) olarak kabul edildim. Bu ilk seyahatimden itibaren de, o zamana dek ��rendi�im ve edindi�im her �eyi, tekrar sorgulamam gerekti�ini s�ylemeliyim. Aikido�da ilerlemek i�in en iyi ko�ullara sahip oldu�unu d���nd���m bu dojoya, dokuz sene boyunca on be� kez kalmaya gittim. T�m bu seneler boyunca, Saito Usta�y� hem Avrupa�da d�zenlenen seminerlerde izledim hem de kendisini �� kez Fransa�ya davet ettim. Verdi�i e�itimin ve ki�ili�inin, Aikido �al��anlar� nas�l kendinden ge�irdi�ini, onlar� �evkle doldurdu�unu g�rd�m. �imdi de, Saito Sensei�nin o�lu ve varisi olan, k���kl���nde O-Sensei�nin kuca��nda oturmu� ve hen�z alt� ya��ndayken otuz birli jo katas� denilen katay� yapabilen Hitohiro Saito Sensei ile �ok yak�n bir dostlu�um var. O da babas�n�n ad�na yara��r bir tekni�e ve da t�pk� babas� gibi �ekici bir ki�ili�e sahip bir usta. S�k s�k Rennes�deki dojoma geldi�ini ve kendisiyle birlikte Fransa�da ba�ka seminerler d�zenleyece�imizi de belirtmeliyim.


Kurucunun Aikidosu


Aikido�nun pek �ok stilini �al��m�� olmam, bana stiller aras�nda baz� kar��la�t�rmalar yapma f�rsat� tan�d�. Burada s�z konusu olan, di�er Aikido stillerini ve �al��ma y�ntemlerini ele�tirmek de�il, uzun s�re Tokyo�daki Aikikai Hombu dojo tarz�nda modern Aikido �al��t�ktan sonra neden �wama Aikidosunda (Geleneksel Aikido) karar k�ld���m� tam olarak a��klamakt�r. Herkesin bildi�i gibi, Aikikai Hombu Dojo�da �al���lan aikido, kurucunun o�lu Kisshomaru Ueshiba taraf�ndan ��retilen modern Aikido�dur. Kurucu ise, Aikidosunu, k�rkl� y�llar�n ba��ndan Nisan 1969�da �l�m�nden bir y�l �ncesine dek ya�am�� oldu�u �wama�da �al��m�� ve geli�tirmi�tir. �wama�da Saito Sensei taraf�ndan �wama-Ryu ad� alt�nda ��retilen Aikido, i�te kurucunun yakla��k bu son otuz y�ll�k d�nemde ortaya ��kard��� Geleneksel Aikido�dur. Morihei Ueshiba�n�n e�itimi, ��rencilerine, �Dikkatle bak�n, o zaman anlayacaks�n�z,� demekten olu�maktayd�. Buna kar��l�k, gerek Kisshomaru Ueshiba Sensei gerekse Morihiro Saito Sensei, ��renimi kolayla�t�rmak i�in kurucunun ortaya koydu�u teknikleri d�zenlemi�ler ve s�n�fland�rm��lard�r. Her zaman i�in, sava� sanatlar�nda etkili olabilmenin yollar�n� ara�t�rm�� olsam da, �iddet uygulamama iste�i bana ilham veren as�l unsur olmu�tur. �al���lan stil ne olursa olsun, ama�lanan hedef ger�ekte benzerdir; �al��ma arkada�� ya da rakibinizle uyum i�inde olmak, onunla uyumu yakalamak, i�te bu nedenle de Aikido, O-Sensei�nin arzusuna uygun bir bi�imde bar�� yolu olarak tan�mlanm��t�r. Tabii ki, �wama�Ryu ve di�er stiller aras�nda da, bu uyumun alg�lan��� bak�m�ndan baz� farkl�l�klar vard�r. Sonu�ta, bu amaca ula�mak i�in kullan�lan ara�lar da farkl� olmu�tur.


�wama�da �al���lan Aikido�da, Modern Hombu dojo Aikidosu�ndan farkl� olarak �al��ma e�inizden sizinle uyum i�inde olmas�n� ve tekniklerin uygulan��� s�ras�nda sizi �izlemesini� beklemezsiniz. Burada, s�z konusu olan size �ok fazla ho�g�r�l� davranmayan bir �al��ma e�iyle uyumu yakalamakt�r. Bu nedenle de �al��ma, sa�lam tutu�lar ve g��l� sald�r�larla ba�lar. �al��man�n yo�unlu�u ise, uygulamay� yapan ki�inin seviyesine g�re ayarlan�r. Bu da, kar��n�zdaki ki�iyle birlik duygusunu nas�l yakalayaca��n�z� anlamak i�in ��k�� noktan�z� olu�turur. Kar��l�kl� �al��an iki ki�i, ba�lang��ta uyumu yakalamayabilirler, fakat birli�i yaratmak i�in sald�rgan �zerinde mutlak bir denetim kurulmas� gerekir. Temel teknikler �ok kesindirler ve tam bir kesinlikle yap�lmal�d�rlar. En ufak bir a��kl�k, en k���k ayr�nt�n�n atlanmas�, uyumun sa�lanamamas�na yol a�ar. Bu nedenle de, temel tekniklerin uzun ve kapsaml� bir �ekilde �al���lmas� �zerinde titizlikle durulur. Sa�lam temeller olu�turuldu�unda, seviyeyi y�kseltmek de m�mk�nd�r. Bu temel tekniklerde ustala�mad�k�a, bir ka� sene sonra zorluklarla kar��la��laca�� ise �ok a��kt�r.


�Ki no nagare� yani tekniklerin ak�c� bir �ekilde �al���lmas� da ayr� bir zaman ister ve bu �al��ma da yava� form (jutai kiho) ve h�zl� form (ryutai giho veya kitai giho) gibi a�amalardan olu�ur. Saito Sensei�nin, bir g�n �ki no nagare� teknikleri yapmay� denerken Ueshiba Sensei�ni kendisini yakalad���n� ve ona �Temel teknikleri ba�armadan ve ���nc� dan seviyesine ula�madan �nce bu t�r teknikler yapmamal�s�n!� diyerek onu sert bir �ekilde azarlad���n� anlatt���n� hat�rl�yorum. G�n�m�zde ise �wama�da ��renciler bu seviyeye ula�madan da bu tarz �al��ma yapabilmektedirler. Yine de, e�itimin y�zde seksenini temel teknikler olu�turmaktad�r.


���e Yar�yor!� Hayali


Bu y�ntem, ayn� zamanda bedeni g��lendirmenin de bir yoludur. Ama �ok h�zl� ilerlenir ve zaman�ndan �nce ak�c� tekniklere ge�ilirse, ak�c� teknikler do�ru bir �ekilde yap�lamazlar veya ancak ho�g�r�l� bir �al��ma e�inin yard�m�yla yap�labilirler. Bu da ki�ide �i�e yar�yor� gibi bir yan�lsaman�n olu�mas�na neden olabilir�


Geleneksel Aikido �wama-ryu�da, �ki no nagare� �al��ma yap�l�rken, �al��ma e�i, ger�ekten sald�rmal� ve onun bu sald�r�s�, temel teknikler ya da �kihon� �al��mas�nda uygulanan ayn� ilkelere g�re denetim alt�na al�nmal�d�r. Rakipten, tekni�in uygulanabilmesi i�in harekete uymas� istenmemelidir. �wama�da, dikkat nage �zerinde, onun nas�l izlenece�i ya da nas�l g�zel d���lece�i �zerinde de�il, daha �ok ukenin nas�l d���r�lece�i �zerinde yo�unla�maktad�r. �stelik, temel tekniklerin �al���lmaya ba�lanmas�ndan itibaren, etraf�n�z�n birden �ok rakip taraf�ndan �evrilmesi olas�l��� dikkate al�n�r, b�ylece birden �ok ki�inin sald�r�s�na kar�� yer tutma ve yer de�i�tirme �zerinde de durulmu� olur. Bu kavram tekniklerin t�m�n�n uygulanmas�nda g�r�lebilmektedir. �rne�in �kote gaeshi� gibi bir teknik yap�l�rken �al��ma e�inin �n�nde kalmak ve sonra tekrar onun �n�ne d�nmek gibi bir �ey �wama�da s�z konusu de�ildir.


�wama�daki e�itimin en �nemli farklar�ndan biri de silah �al��mas�n�n, ba�lang��tan itibaren e�itim program�n�n bir par�as� olmas�d�r. Bu e�itim, suburi�lerle (bireysel uygulamalar) ve �awase�lerle� (�al��ma e�iyle uyum sa�lama egzersizleri) ba�lar. Kumitachi, kumijo, jo katalar� ve sonra da daha ileri teknikler olan ken tai jo (ken�e kar�� jo teknikleri) ile devam eder. Silah �al��malar�ndaki ilkeler, ��plak ek tekniklerinde de tam olarak bulunurlar. Silah �al��malar�, �al��maya daha fazla ger�ek�ilik ve konsantrasyon katar, Bileklerin ve tutu�lar�n ger�ekten kuvvetlenmelerine imkan tan�r. Ayr�ca Aikiken �al��mas�, ellerin �al��ma s�ras�ndaki pozisyonunun, enerjinin y�n�n�n ve beden pozisyonlar�n�n, ��plak el tekniklerinin daha kesin ve daha g��l� olmalar�n� sa�lar. Daha g��l� olma konusunda, s�z konusu olan�n saf fizik g�� olmad���n�n �zerinde �nemle durmak istiyorum. Burada bahsedilen �kokyu�dur. �wama�da, ufak tefek olup da uzun s�redir bu �al��malar� yapan ve ola�an�st� bir kokyu�ya sahip Japonlar vard�r. Saito Sensei de, �g�� kullanarak� �al��an birini g�rd���nde ona k�zar ve kendisini uyar�r. ��plak elle yap�lan �al��malar, t�pk� silahl� �al��malar gibi esnekli�i �n plana ��karmal�d�r. Kokyu�yu geli�tirmek i�in, kal�alar�n g�c� kullan�lmal�d�r. �wama-ryu�nun silah tekniklerinde kullan�lan beden hareketleri, ��plak elde kullan�lanlarla benzerdir. Bu nedenle de silah �al��mas�, ��plak elle yap�lan tekniklerde kokyu�nun geli�mesine katk�da bulunur. O Sensei, �wama�daki Aikiken ve Aikijo tekniklerini ba�ka hi�bir yerde ��retmeden d�zenlemi� ve olu�turmu�tur. Bu durum, silah tekniklerinin ni�in Aikikai Hombu dojo�da �al���lmad���n� a��klamaktad�r. Modern Aikido �al��an baz� izde�ler, benim de bir zamanlar yapt���m gibi, �aido ve Jodo �al��arak ve ��rendiklerini Aikido ilkelerine uyarlayarak silah �al��mas�nda ustala�man�n yollar�n� aramaktad�rlar. Fakat bu teknikler ile, O-Sensei�nin �wama�da geli�tirdi�i teknikler aras�nda b�y�k farkl�l�klar vard�r. Sadece Saito Usta, O-Sensei�den bu konudaki e�itimi tam anlam�yla alm��t�r. S�z konusu Modern Aikido yapan izde�ler e�itim ald�klar� �nl� ve sayg�n okullar�n ger�ek uzmanlar� olsalar da, yapt�klar� �al��malar as�l kaynaktan yani �wama�da Saito Usta�dan al�nan Aikiken ve Aikijo e�itiminin yerini tutamaz.


Kiai�ler ve Atemi�ler


Kiai, �wama�da hem silahl� hem de ��plak el �al��malar�nda geni� �l��de kullan�lmaktad�r ve bu konu Modern Aikido ile Geleneksel Aikiod aras�nda dikkate de�er bir farkl�l�k yaratmaktad�r. Sessiz video filmlerde kiai�si fark edilen O-Sensei�nin Aikido�ya yakla��m� anla��labilmektedir. Kiai, sadece enerjiyi en �st d�zeyde d��a vurmaya de�il, ayn� zamanda, nefesi ve hareketi gerekti�i gibi ritme sokmaya yarar. Yeni ba�layanlar ilk ba�larda biraz zorluk �ekseler de k�sa zamanda kendilerine g�venleri gelir ve bu durum, �al��madaki tav�rlar�n� g�zle g�r�l�r bir �ekilde de�i�tirir. �Atemi� kullanmak da, ba�lang��tan itibaren ��retilir. Teknikler, zarar vermek yerine daha �ok rakibin dikkatini da��tmay� ama�layan �atemi�ler� olmadan kavranamazlar. Tekni�in ilk ad�m�ndan itibaren �atemi� yani vuru� ile birlikte tekni�i do�ru yapmak �zerinde durulur.


�wama�da en ince ayr�nt�s�na dek �zerinde durulan bir ba�ka �al��ma da, Bukidori ya da silahlara kar�� ��plak el �al��mas�d�r. Bu konudaki program ger�ekten de eksiksizdir ve pek �ok tekni�i i�erir. Bu �al��malar s�ras�nda da, bir kez daha ��plak el teknikleri ile silahl� teknikler aras�ndaki ba� �ok a��k�a g�r�lebilmektedir.


�wama�da verilen e�itim, Aikido�nun bir b�t�n� olu�turan t�m farkl� y�nlerini i�ermektedir. Ayr�ca, t�m bu tekniklerin �e�itlemeleri ve uygulamalar� da, teknik say�s�n� dikkate de�er �l��de art�rmaktad�r (Yani �al���lams� gerekenler, Modern Aikido�dakinden fazlad�r).


Kaeshi Waza ya da kontra ataklar (kar�� ataklar) hakk�ndaki e�itim, Saito Sensei�nin iste�i do�rultusunda, bunu a���a vurmayacak ki�ilere ��retilmektedir, ��nk� bu, ��rencilerde belli bir kafa kar���kl���na yol a�abilir ve uzun vadede dojo�yu sarsabilir. �imdiye dek g�rd�klerim aras�nda, en eksiksiz e�itim program�n� ve en etkili teknikleri �wama�da g�rd���m� s�ylemeliyim. Buna kar��n asla �iddete do�ru anlams�z bir e�ilimle kar��la�mad���m�, burada her zaman uyumun ve kar��n�zdaki ki�iye � �al��ma e�ine � sayg�n�n �n plana ��kt���n� da belirtmeliyim. �wama�ya gitmeden �nce de e�itim veren ve B�lgesel Teknik Delegasyonu (UNA) ve Ulusal Teknik Sorumlusu (FFLAB, exFFAB) bir s�re g�rev alan biri olarak, yeni ba�layanlar�n ilerlemeleriyle ilgili baz� farkl�l�klar oldu�unu da belirtmem gerekiyor. Yeni ��rencilerimin genel olarak daha h�zl� ilerlediklerini ve g��lendiklerini g�rmekteyim. Y�zde y�z olarak, hi� de�i�tirmeden uygulad���m �wama e�itimi sayesinde temelleri emin ve kal�c� bir �ekilde atmakta, bir sorun ya�amadan daha ileri tekniklere ge�melerine imkan tan�yan duru� ve hareket becerisini tam anlam�yla kazanmaktad�rlar. Tekniklerdeki mant�k ve a��kl�k, Aikido�nun anlam�n� daha h�zl� anlamalar�n� sa�lamaktad�r. �lk aydan beri �al��t�klar� silah teknikleri, onlara daha fazla sa�laml�k, g�� vermekte ve bir �ekilde tekniklerini g�ze daha ho� g�r�n�r k�lmaktad�r. �wama tarz� �al��may� �n plana ��karmam�n nedeni, yapt���m se�imin nedenlerini a��klamak ve deneyimlerimi payla�makt�r. Dokuz sene �nce �wama�ya gitmemden beri kar��la�t���m bu farkl�l�klar� a��klarken, amac�m�n ba�ka hi�bir tarz ya da stildeki �al��may� ele�tirmek olmad���n� bir kez daha ve �nemle vurgulamak istiyorum. Herkes kendi yolunu bulmak durumundad�r ve i�ten olduklar� �l��de t�m se�imler sayg�de�erdir. Saito Sensei, s�k s�k ��rencilerine, daha ba�ka se�enekleri de g�rmelerini, kendilerine �zg� deneyimleri kazanmalar�n� ve sonra kendilerine en �ok uyan� se�melerini �nerir. �wama�da da ba�ka stilleri �al���p sonra �wama�ya ge�i� yapan ve her zaman memnunlukla kabul edilen izde�ler vard�r. Benim seminerlerime uzun y�llard�r kat�ld�klar� halde tam olarak �wama Aikidosunu �al��mayan ki�iler de vard�r. Herkes �zg�r kalmal� kendisine en �ok uyan �ekilde geli�melidir. Her �eyden �nce Aikido bir kalp i�idir. Hepsi ayn� bar�� idealinin pe�indedir ve her stilin ��k�� noktas� ayn�d�r; Morihei Ueshiba Usta. Bu �iddet ve sava� dolu d�nyada da bu bar�� ideali �imdiye dek olmad��� kadar �nem kazanmaktad�r. �yleyse biz de, kendi �ap�m�zda, Aiki Jinja�daki bir pano �zerine pek �ok dilde yaz�lm�� olan, O Sensei�nin arzusuna katk�da bulunmaya �al��al�m, �D�nya �zerinde bar�� h�k�m s�rs�n.�


Daniel Toutain, �wama-Ryu, 6. Dan.


UCH� DESH� S�STEM� VEYA YATILI ��RENC�LERUchi deshi sistemi, geleneksel bir e�itim y�ntemidir. ��renci ya da izde�, ustas�n�n yan�nda ya�ar ve tam bir e�itim al�r. Bunun kar��l���nda da, g�nl�k i�lerinde ustaya yard�m etmek zorundad�r. Pratik �al��man�n d���nda, izde� ve usta aras�nda bir g�ven geli�ir ve Usta, zaman i�inde bildi�i her �eyi ��rencisine ��retebilir. ��renci, ��rendiklerini uygulad���n� ve s�rekli olarak uyan�k ve dikkatli oldu�unu kan�tlamak zorundad�r. Hayat� hi� de kolay de�ildir. Bu y�ntem, �ok uzun s�reden beri �in�de kullan�lm��, yetim �ocuklar bu �ekilde e�itilmi�lerdir. �ocuklar�n�n iyi bir e�itim almas�n� isteyen zengin aileler de kimi zaman bu y�ntemi kullanm��lad�r. Ku�kusuz, benzer ��retim ko�ullar�n� ba�ka pek �ok k�lt�rde de bulmak m�mk�nd�r. Aikido konusuna gelince, kurucunun �wama�daki dojosu, her ne kadar buradaki ya�am eskiye oranla daha kolay ve daha farkl� olsa da bu gelene�in s�rd��� ender dojolardan biridir.


G�nl�k program olduk�a yo�undur. �ok erken kalk�l�r ve antrenmanlar haricinde yap�lacak pek �ok i� vard�r. Bu program�n ayr�nt�lar�na girmeden, �nemli olan�n burada kal�nd��� s�radaki zihin yap�s� oldu�unu s�ylemek isterim. Burada �retken olmak ve �e�itli i�leri i�tenlikle yapmak, her zaman bir i� yapmaya haz�r olmak gerekir. �wama�da, uchi deshi�lere ayr�lm�� mutfakta, �Yap�lmas� gereken i�lerde her zaman ba�kalar�na yard�mc� olunuz� ya da �Yapman�z gerekeni hemen ve �abucak yap�n�z�, gibi temel kurallar� hat�rlatan panolar g�r�lebilir.


Morihiro Saito Sensei, Ueshiba Sensei�nin yan�nda yirmi �� y�l ya�am�� ve bu d�nem boyunca her g�n, tarlada ve di�er i�lerinde O-Sensei�ye yard�m etmi�, her an onun yan�nda olmu�tur. Bu �zel konum da, onun �zel bir e�itim almas�na ve Aikido�nun geli�iminin tan��� olarak, O-Sensei ile kimi zaman t�kenmenin e�i�ine geldi�i �zel �al��malar yapmas�na imkan tan�m��t�r. Saito Sensei, g�n�m�zde de uchi deshi ��renci kabul etmeye devam etmektedir. �wama�da yat�l� bir ��renci olmak i�in, bir tavsiye mektubu gerekmektedir. Ayr�ca Saito Sensei, bu aday�n, Iwama-ryu �al��mas�nda en az alt� ayl�k deneyimi olmas�n� da �art ko�maktad�r. Her ne kadar �artlar Saito Sensei�nin ya�ad��� �artlara hi� benzemese de, yine de bu e�itim sisteminin en iyi sistem oldu�u ger�e�ini hi�bir �ey de�i�tirmez. ��nk� bu sayede tam ve eksiksiz bir e�itim almak m�mk�n olabilmektedir. Toplu bir ya�am s�rmeyi ��renmek de ki�i i�in �ok e�itici ve ruhsal y�nden �ok zenginle�tirici bir deneyimdir. Ben de, Rennes�deki geleneksel dojomda bu sistemi uyguluyorum ve her ay uchi deshi kabul ediyorum. �o�u e�itmen olan izde�ler, hem Fransa�n�n her yerinden, hem de yurt d���ndan, �wama tarz� �al��may� m�kemmelle�tirmek veya ke�fetmek i�in gelmektedirler. B�ylece, her y�n�yle bu deneyimi ya�ar ve Japonya�ya gitmeden �nce buna haz�rlanma �ans� bulurlar. Bu, ayn� zamanda, e�itim g�ren herkesin, ba�ka bir �ekilde tan��ma f�rsat� bulamayacaklar� di�er izde�lerle ger�ek dostluk ba�lar� kurmalar� i�in de bir f�rsatt�r.


TER�MLER
Iwama Shinshin Aiki Shuren Kai
Iwama Ryu Takemusu Aikido Ana Organizasyonu

Ai Hanmi
�apraz duru�

Aiki Jo
Aikido'ya �zg� sopa �al��mas�

Aiki Ken
Aikido'ya �zg� k�l�� �al��mas�

Aikikai Hombu Dojo
Aikikai vakf�n�n merkez dojosu

Atemi
Hayati noktalara yap�lan vuru�

Bokken
Tahta k�l��

Daito-ryu Aikijujutsu
Jujutsu okulu ve aikido tekniklerinin ��k�� noktas�

Deguchi, Onisaburo (1871-1948)
Morihei Ueshiba'n�n d���ncelerine kuvvetli etkisi olan dini Omoto tarikat�n�n ruhani lideri

Gyaku Hanmi
Kar�� duru�

Henka
�e�it, de�i�ik

Henkawaza
Teknik �e�idi

Ikkyo
�lk e�itim

Jo
Sopa

Katadori
Omuzdan tutu�

Katatedori
Tek el ile kar��dakinin bile�inden tutu�

Ken
K�l��

Ki
Ruh veya enerji

Kobukan Dojo
Morihei Ueshiba'n�n Tokyo, Shinjuku'da yer alan sava�tan �nceki dojosu

Kokyuho
Solunum metodu; nefer geli�tirme, ki ve sa�lam pozisyon egzersizi

Kosadori
�apraz elle tutu�

Kuden
S�zl� e�itim

Morotedori
�ki elle tutu� (iki elle tek el tutulur)

Munadori
G���sten tutu�

Nikyo
�kinci e�itim

O-Sensei
Esas olarak "B�y�k Hoca", Morihei Ueshiba'y� tan�mlamak i�in kullan�lmaktad�r

Omote
�n; giri� tekniklerini tan�mlamak i�in kullan�l�r

Omotokyo
20. y�zy�l�n ba�lar�nda Japonya'da ortaya ��kan Shinto tabanl� dini tarikat

Oyouwaza
Teknikte o an i�in �retilen ��z�m

Ryotedori
Her el rakibin bir elini tutar

Sankyo
���nc� e�itim

Shomenuchi
Yukar�dan a�a��ya yap�lan dikey atak

Sodedori
Elbisenin dirsek hizas�ndan tutulmas�

Sodeguchidori
Elbisenin kol a��z�ndan tutulmas�

Suwariwaza
Yer teknikleri

Tai no henko
V�cudun yer de�i�tirmesi; tam d�nebilme yetene�ini kazand�rmak i�in yap�lan egzersiz

Taijutsu
V�cut teknikleri; ��plak elle uygulanan teknikler

Takeda, Sokaku (1859-1943)
Daito-ryu aikijujutsu'nun ad�n� duyuran ve Morihei Ueshiba'n�n en �nemli sava� sanatlar� hocas�

Takemusu Aiki
Sava� tekniklerinin asl�; aikido tekniklerinin an�nda ve �st d�zeyde uygulanmas�n� tan�mlar

Tegatana
A��k elle kesme vuru�u yapan el

Ueshiba, Morihei (1883-1969)
Aikido'nun kurucusu

Ura
Arka, geri (rakibin); d�nerek veya arkaya ge�ilerek yap�lan hareketleri tan�mlar

Ushiro
Geri, arka (ki�inin kendisinin)

Yokomenuchi
Ba�a yandan yap�lan sald�r�

Yonkyo
D�rd�nc� e�itim